یادآوری عددهای صحیح ( “یادآوری اعداد طبیعی یادآوری عددهای صحیح بادآوری قرینه اعداد یادآوری چهارعمل اصلی روی اعداد صحیح اولویت عملگرها” )

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447