عددهای گویا ( “مقایسه اعداد گویا پیدا کردن اعداد گویای مساوی نوشتن تعدادی کسر بین دو کسر حل مساله اشاره به این مساله که بین هر دو عدد گویا بیشمار عدد گویا وجود دارد” )

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447